EMBASSIES

A

国旗:AFGHANISTAN

AFGHANISTAN 106-0041
2-1,Azabudai 2, Minato-ku,Tokyo
03-5574-7611

国旗:ALBANIA

ALBANIA 104-0045
4F Hokkoku Shimbun Bldg.
6-4-8 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
03-3543-6861

国旗:ALGERIA

ALGERIA 153-0062
10-67, Mita 2-chome
Meguro-ku, Tokyo
03-3711-2661

国旗:ANGOLA

ANGOLA 155-0032
2-10-24, Daisawa, Setagaya-ku
03-5430-7879

国旗:ARGENTINA

ARGENTINA 106-0046
2-14-14, Motoazabu, Minato-ku, Tokyo
03-5420-7101

国旗:AUSTRALIA

AUSTRALIA 108-0073
2-1-14, Mita, Minato-ku, Tokyo
03-5232-4111

国旗:AUSTRIA

AUSTRIA 106-0046
1-1-20, Moto-Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-3451-8281

国旗:AZERBAIJAN

AZERBAIJAN 152-0021
1-19-15, Higashigaoka, Meguro-ku
03-5486-4744

B

国旗:BAHRAIN

BAHRAIN 107-0052
Residence Viscountess No.720 & No.520 1-11-36 Akasaka, Minato-ku
03-3584-8001

国旗:BANGLADESH

BANGLADESH 102-0094
29, Kioi-cho 3, Chiyoda-ku, Tokyo
03-3234-5801

国旗:BELARUS

BELARUS 141-0022
Higashi-gotanda 5, Shinagawa-ku, Tokyo
03-3448-1623

国旗:BELGIUM

BELGIUM 102-0084
Nibancho 5-4, Chiyoda-ku, Tokyo
03-3262-0191

国旗:BELIZE

BELIZE 160-0023
4-9-7, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
03-5365-3407

国旗:BENIN

BENIN 102-0074
Iseki Building 3F , 3-26, Kudan-Minami 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
03-6268-9360

国旗:BOLIVIA

BOLIVIA 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 8F, Room 804, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3499-5441

国旗:BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA 106-0047
5-3-29 Minami-Azabu,Minato-ku
03-5422-8231

国旗:BOTSWANA

BOTSWANA 108-0014
Kearny Place Shiba, 6F, 4-5-10, Shiba,Minato-ku
03-5440-5676

国旗:BRAZIL

BRAZIL 107-8633
2-11-12, Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo
03-3404-5211

国旗:BRUNEI DARUSSALAM

BRUNEI DARUSSALAM 141-0001
6-5-2, Kitashinagawa, Shinagawa-ku
03-3447-7997

国旗:BULGARIA

BULGARIA 1151-0053
5-36-3, Yoyogi, Shibuya-ku
03-3465-1021

国旗:BURKINA FOSO

BURKINA FOSO 151-0065
24, Oyamacho 45, Shibuya-ku, Tokyo
03-3485-1930

C

国旗:CAMBODIA

CAMBODIA 107-0052
8-6-9, Akasaka, Minato-ku
03-5412-8521

国旗:CAMEROON

CAMEROON 154-0003
3-27-16, Nozawa, Setagaya-ku
03-5430-4985

国旗:CANADA

CANADA 107-8503
7-3-38, Akasaka, Minato-ku
03-5412-6200

国旗:CHILE

CHILE 105-0014
Nihon Seimei Akabanebashi Bldg., 8F, 3-1-14, Shiba, Minato-ku
03-3452-7561

国旗:CHINA

CHINA 106-0046
3-4-33, Moto-Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-3403-3380

国旗:COLOMBIA

COLOMBIA 141-0021
3-10-53, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo
03-3440-6451

国旗:COSTA RICA

COSTA RICA 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 9F, Room 901, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3486-1812

国旗:COTE D'IVOIRE

COTE D'IVOIRE 151-0064
2-19-12, Uehara, Shibuya-ku
03-5454-1401

国旗:CROATIA

CROATIA 150-0012
3-3-10, Hiroo, Shibuya-ku
03-5469-3014

国旗:CUBA

CUBA 160-0044
1-28-4, Higashi-Azabu, Minato-ku
03-5570-3182

国旗:CZECH REPUBLIC

CZECH REPUBLIC 150-0012
2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku
03-3400-8122

D

国旗:DENMARK

DENMARK 150-0033
29-6, Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo
03-3496-3001

国旗:DJIBOUTI

DJIBOUTI 153-0064
5-18-10, Shimo-Meguro, Meguro-ku
03-5704-0682

国旗:DOMINICAN REPUBLIC

DOMINICAN REPUBLIC 106-0031
No. 38 Kowa Bldg, Room 904, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3499-6020

E

国旗:ECUADOR

ECUADOR 106-0031
No. 38 Kowa Bldg, Room 806, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3499-2800

国旗:ARAB REPUBLIC OF EGYPT

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 153-0042
1-5-4, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo
03-3770-8022

国旗:EL SALVADOR

EL SALVADOR 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 8F, Room 803, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3499-4461

国旗:ERITREA

ERITREA 108-0071
Shirokanedai ST Bldg., Room 401, 4-7-4, Shirokanedai, Minato-ku
03-5791-1815

国旗:ESTONIA

ESTONIA 150-0001
2-6-15, Jingumae Shibuya-ku
03-5412-7281

国旗:ETHIOPIA

ETHIOPIA 108-0074
Takanawa Kaisei Bldg., 2F, 3-4-1, Takanawa, Minato-ku
03-5420-6860

国旗:EUROPEAN UNION

EUROPEAN UNION 106-0047
Europa House
4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-5422-6001

F

国旗:FIJI ISLANDS

FIJI ISLANDS 106-0041
noa Bldg. 14F 2-3-5, Azabudai, Minato-ku
03-3587-2038

国旗:FINLAND

FINLAND 106-8561
3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-5447-6000

国旗:FRANCE

FRANCE 106-8514
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-5798-6000

G

国旗:GABON

GABON 152-0021
1-34-11, Higashigaoka, Meguro-ku, Tokyo
03-5430-9175

国旗:GEORGIA

GEORGIA 107-0052
Residence Viscountess #220, 1-11-36 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
03-5575-9133

国旗:GERMANY

GERMANY 106-0047
4-5-10, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-5791-7700

国旗:GHANA

GHANA 106-0031
1-5-21, Nishi-Azabu, Minato-Ku, Tokyo
03-5410-8631

国旗:GREECE

GREECE 106-0031
3-16-30, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo
03-3403-0871

国旗:GUATEMALA

GUATEMALA 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 9F, Room 905, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3400-1830

国旗:GUINEA

GUINEA 150-0035
12-9, Hachiyama-cho, Shibuya-ku
03-3770-4640

H

国旗:HAITI

HAITI 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. Room 906, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3486-7070

国旗:HONDURAS

HONDURAS 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 8F, Room 802, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3409-1150

国旗:HUNGARY

HUNGARY 108-0073
2-17-14, Mita, Minato-ku
03-3798-8801

I

国旗:ICELAND

ICELAND 108-0074
4-18-26, Takanawa, Minato-ku
03-3447-1944

国旗:INDIA

INDIA 102-0083
1st & 7th Floor, Kojimachi 31 MT Building 5-7-2 Kojimachi, Chiyoda-ku
03-3262-2391

国旗:INDONESIA

INDONESIA 141-0022
5-2-9, Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo
03-3441-4201

国旗:IRAN

IRAN 106-0047
3-13-9,Minami Azabu,Minato-ku
03-3446-8011

国旗:IRAQ

IRAQ 150-0047
14-6, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo
03-5790-5311

国旗:IRELAND

IRELAND 102-0083
Ireland House, 2-10-7, Kojimachi, Chiyoda-ku
03-3263-0695

国旗:ISRAEL

ISRAEL 102-0084
3, Niban-cho, Chiyoda-ku
03-3264-0911

国旗:ITALY

ITALY 108-8302
2-5-4, Mita, Minato-ku, Tokyo
03-3453-5291

J

国旗:JAMAICA

JAMAICA 105-0002
Toranomon Yatsutaba Bldg., 2F, 1-1-11, Atago, Minato-ku
03-3435-1861

国旗:JORDAN

JORDAN 150-0047
39-8, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo
03-5478-7177

K

国旗:KAZAKHSTAN

KAZAKHSTAN 106-0041
1-8-14 Azabudai, Minato-ku, Tokyo
03-3589-1821

国旗:KENYA

KENYA 152-0023
3-24-3, Yakumo, Meguro-ku
03-3723-4006

国旗:KOREA

KOREA 106-8577
1-2-5, Minami-Azabu, Minato-ku
03-3452-7611

国旗:KUWAIT

KUWAIT 108-0073
4-13-12, Mita, Minato-ku
03-3455-0361

国旗:KYRGYZ

KYRGYZ 108-0073
1-5-7, Mita, Minato-ku, Tokyo
03-6453-8277

L

国旗:LAOS

LAOS 106-0031
3-3-22, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-5411-2291

国旗:LATVIA

LATVIA 107-0052
Residence Viscountess #410, 1-11-36 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
03-5114-9950

国旗:LEBANON

LEBANON 100-0014
Chiyoda House 5F, 2-17-8, Nagata-cho, Chiyoda-ku
03-3580-1227

国旗:LESOTHO

LESOTHO 107-0052
7-5-47, U&M Akasaka Bldg., 3F, Akasaka, Minato-ku
03-3584-7455

国旗:LIBERIA

LIBERIA 108-0072
Shirokane K House, 4-14-12, Shirokane, Minato-ku, Tokyo
03-3441-7720

国旗:LIBYA

LIBYA 150-0034
10-14, Daikanyama-cho, Shibuya-ku
03-3477-0701

国旗:LITHUANIA

LITHUANIA 106-0046
3-7-18, Moto-Azabu, Minato-ku
03-3408-5091

国旗:LUXEMBOURG

LUXEMBOURG 102-0081
Luxembourg House 1F, 8-9, Yonban-cho, Chiyoda-ku
03-3265-9621

M

国旗:MADAGASCAR

MADAGASCAR 106-0046
2-3-23, Moto-Azabu, Minato-ku
03-3446-7252

国旗:MALAYSIA

MALAYSIA 150-0036
20-16, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku
03-3476-3840

国旗:MALAWI

MALAWI 108-0074
Takanawa Kaisei Building 7F, 3-4-1 Minato-ku, Tokyo
03-3449-3010

国旗:MALI

MALI 141-0021
3-12-9, Kamiosaki, Shinagawa-ku
03-5447-6881

国旗:MARSHALL ISLANDS

MARSHALL ISLANDS 105-0003
3-13-7, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo
03-6432-0557

国旗:MAURITANIA

MAURITANIA 141-0001
5-17-5, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku
03-3449-3810

国旗:MEXICO

MEXICO 100-0014
2-15-1, Nagata-cho, Chiyoda-ku
03-3581-1131

国旗:MICRONESIA

MICRONESIA 107-0052
Reinnanzaka Bldg., 2F, 1-14-2, Akasaka, Minato-ku
03-3585-5456

国旗:MONGOLIA

MONGOLIA 150-0047
21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku
03-3469-2088

国旗:MOROCCO

MOROCCO 107-0062
5-4-30, Minami Aoyama, Minato-Ku
03-5485-7171

国旗:MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE 105-0014
Shiba Daisan Amerex Bldg., 6F, 3-12-17, Mita, Minato-ku
03-5419-0973

国旗:MYANMAR

MYANMAR 140-0001
4-8-26, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku
03-3441-9291

N

国旗:NEPAL

NEPAL 153-0064
Fukukawa House B, 6-20-28, Shimomeguro, Meguro-Ku,Tokyo
03-3713-6241

国旗:NETHERLANDS

NETHERLANDS 105-0011
3-6-3, Shibakoen, Minatok-ku
03-5776-5400

国旗:NEW ZEALAND

NEW ZEALAND 105-0011
3-6-3, Shibakoen, Minatok-ku
03-5776-5400

国旗:NICARAGUA

NICARAGUA 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 9F, Room 903, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3499-0400

国旗:NIGERIA

NIGERIA 105-0001
3-6-1 Toranomon, Minato-ku
03-5425-8011

国旗:NORWAY

NORWAY 160-0047
5-12-2, Minami-Azabu, Minato-ku
03-3440-2611

O

国旗:OMAN

OMAN 150-0012
4-2-17, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo
03-5468-1088

P

国旗:PAKISTAN

PAKISTAN 106-0047
2-1-18, Minami-Azabu, Minato-Ku
03-5421-7741

国旗:PALAU

PALAU 160-0001
Parecrystal 201, 1-1, Kata-machi, Shinjuku-ku
03-3554-5500

国旗:PANAMA

PANAMA 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 9F, Room 902, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3499-3741

国旗:PAPUA NEW GUINEA

PAPUA NEW GUINEA 153-0064
32-20, Shimo Meguro 5-chome, Meguro-ku, Tokyo
03-3710-7001

国旗:PARAGUAY

PARAGUAY 102-0082
Ichibancho TG Bldg. Nr. 2, 7F, 2 - 2 Ichibancho, Chiyoda-Ku, Tokyo
03-3265-5271

国旗:PERU

PERU 150-0012
2-3-1, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo
03-3406-4243

国旗:PHILIPPINES

PHILIPPINES 106-8537
5-15-5, Roppongi, Minato-ku
03-5562-1600

国旗:POLAND

POLAND 153-0062
2-13-5, Mita, Meguro-ku
03-5794-7020

国旗:PORTUGAL

PORTUGAL 102-0083
Kamiura Kojimachi Bldg., 5F, 3-10-3, Kojimachi, Chiyoda-ku
03-5212-7322

Q

国旗:QATAR

QATAR 106-0046
2-3-28, Moto-Azabu, Minato-ku
03-5475-0611

R

国旗:ROMANIA

ROMANIA 106-0031
3-16-19, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3479-0311

国旗:RUSSIAN FEDERATION

RUSSIAN FEDERATION 106-0041
2-1-1, Azabudai, Minato-ku
03-3583-4224

国旗:RWANDA

RWANDA 158-0081
#A Annex Fukazawa, 1-17-17, Fukazawa, Setagaya-ku
03-5752-4255

S

国旗:SAN MARINO

SAN MARINO 106-0046
3-5-1, Moto-Azabu, Minato-ku
03-5414-7745

国旗:SAUDI ARABIA

SAUDI ARABIA 106-0032
1-8-4, Roppongi, Minato-ku
03-3589-5241

国旗:SENEGAL

SENEGAL 153-0042
1-3-4, Aobadai, Meguro-ku
03-3464-8451

国旗:SERBIA

SERBIA 140-0001
4-7-24, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku
03-3447-3571

国旗:SINGAPORE

SINGAPORE 106-0032
5-12-3, Roppongi, Minato-ku
03-3586-9111

国旗:SLOVAK REPUBLIC

SLOVAK REPUBLIC 106-0046
2-11-33, Motoazabu, Minato-ku
03-3451-2200

国旗:SLOVENIA

SLOVENIA 107-0062
7-14-12, Minami-Aoyama, Minato-ku
03-5468-6275

国旗:SOLOMON ISLAND

SOLOMON ISLAND 104-8116
1-9-2, Kitanokensetsunai, 6F, Ginza, Chuo-ku
03-3562-7849

国旗:SOUTH AFRICA

SOUTH AFRICA 102-0083
Hanzomon First Bldg. 4F, 1-4, Kojimachi, Chiyoda-ku
03-3265-3366

国旗:SPAIN

SPAIN 106-0032
1-3-29, Roppongi, Minato-ku
03-3583-8531

国旗:SRI LANKA

SRI LANKA 108-0074
2-1-54, Takanawa, Minato-ku
03-3440-6911

国旗:SUDAN

SUDAN 152-0023
4-7-1 ,Yakumo , Meguro Ku
03-5729-6170

国旗:SWEDEN

SWEDEN 106-0032
1-10-3-100, Roppongi, Minato-ku
03-5562-5050

国旗:SWITERLAND

SWITERLAND 106-8589
5-9-12, Minami-Azabu, Minato-ku
03-5449-8400

国旗:SYRIA

SYRIA 107-0052
Homat-Jade, 6-19-45, Akasaka, Minato-ku
03-3586-8977

T

国旗:TAJIKISTAN

TAJIKISTAN 141-0021
1-5-42, Kami-osaki, Shinagawa-ku
03-6721-7455

国旗:TANZANIA

TANZANIA 158-0098
4-21-9, Kami-yoga, Setagaya-ku
03-3425-4531

国旗:THAILAND

THAILAND 141-0021
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku
03-5789-2433

国旗:TUNISIA

TUNISIA 102-0074
3-6-6, Kudan-Minami, Chiyoda-ku
03-3511-6622

国旗:TURKEY

TURKEY 150-0001
2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku
03-6439-5700

国旗:TUVALU

TUVALU 160-0023
Tatsumi Bldg. 5F, 6-16-6, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
03-6857-7253

U

国旗:UGANDA

UGANDA 150-0035
9-23, Hachiyama-cho, Shibuya-ku
03-3462-7107

国旗:UKRAINE

UKRAINE 106-0031
3-5-31, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-5474-9770

国旗:UNITED ARAB EMIRATES

UNITED ARAB EMIRATES 150-0036
9-10, Nanpeidai-cho, Minato-ku
03-5489-0804

国旗:UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 102-8381
1, Ichiban-cho, Chiyoda-ku
03-5211-1100

国旗:UNITED STATES OF AMERICA

UNITED STATES OF AMERICA 107-8420
1-10-5, Akasaka, Minato-ku
03-3224-5000

国旗:URUGUAY

URUGUAY 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 9F, Room 908, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3486-1888

国旗:UZBEKISTAN

UZBEKISTAN 108-0074
2-1-52, Takanawa, Minato-ku
03-6277-3442

V

国旗:VENEZUELA

VENEZUELA 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 7F, Room 703, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3409-1501

国旗:VIETNAM

VIETNAM 151-0062
50-11, Moto-yoyogi-cho, Shibuya-ku
03-3466-3311

Y

国旗:YEMEN

YEMEN 106-0031
No. 38 Kowa Bldg. 8F, Room 807, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku
03-3499-7151

Z

国旗:ZAMBIA

ZAMBIA 142-0063
1-10-2, Ebara, Shinagawa-ku
03-3491-0121

国旗:ZIMBABWE

ZIMBABWE 108-0071
5-9-10, Shirokanedai, Minato-ku
03-3280-0331